Aktualności

Regulamin korzystania z placu zabaw

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 


Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych najmłodszych, starajmy się więc, by zabawa
ta nie była zakłócana wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami i dbajmy
o to miejsce, aby nasze dzieci miały możliwość zabawy w przyzwoitych warunkach
1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3-13;
2. Dzieci poniżej 13-tu lat muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej;
3. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt;
4. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci;
5. Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może się odbywać
w godzinach od 7.00 do 20.00
6. Na placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie
placu zabaw. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych;
7. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:
• palenie ognisk oraz używanie otwartego ognia;
• wchodzenie na dachy wież, na górę huśtawek;
• siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków;
• huśtanie się na stojąco;
• skręcanie huśtawek łańcuchowych;
• wjeżdżanie na plac zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach;
• korzystanie z placu zabaw przez osoby powyżej 13 roku życia;
• korzystanie z urządzeń znajdujących się poza obrębem placu zabaw tj. trzepaków,
dachów, śmietników itp.;
• niszczenie roślinności, drzew, krzewów i kwiatów;
8. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu
lub środków odurzających;
9. Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu;
10. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem
i funkcją;
11. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne
szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Należy natychmiast zgłaszać
do Administracji zauważone usterki, uszkodzenia itp.


TELEFONY ALARMOWE:
Straż Pożarna 998 Policja 997 Pogotowie ratunkowe 999

Regulamin obiektu GOSIR w Chełmie Śląskim ul. Techników 4b

Regulamin
obiektu GOSIR w Chełmie Śląskim ul. Techników 4b


1. Obiekt jest zarządzany przez GOSiR w Chełmie Śląskim
2. Obiekt czynny jest w godzinach określonych harmonogramem podanym do publicznej wiadomości
i jest monitorowany całodobowo.
3. W przypadku organizowania imprez sportowych GOSiR ma prawo do zmiany harmonogramu
lub odwołania zajęć
4. Każdy korzystając z obiektu jest zobowiazany do
• zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad
• podporządkowania się poleceniom osoby zarządzającą ośrodkiem,prowadzącej zajęcia,
służb porządkowych lub pracownika zatrudnionego na obiekcie
• utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu
• korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
5. Obiekt przeznaczony jest do organizowania zawodów sportowych,zajęć, imprez sportowych,
rekreacyjnych,kulturalnych,gminnych i oswiatowych
6. Na obiekcie mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w ustawie o
bezpieczeństwie imprez masowych
7. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody kierownika GOSiR.
8. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odbywającej się na obiekcie odpowiada jej
organizator
9. Z boisk mogą korzystać tylko grupy zorganizowane za zgodą GOSiR zgodnie z harmonogramem
i w obecności trenera, nauczycielalu instruktora, który jest odpowiedzialny za właściwe
zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo
10. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłacznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej
11. Z obiektu nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi
12. Na obiekt zabrania się wstępu osobom których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które
są pod wpływem środków odurzających
13. Na terenie obiektu zabrania się
• palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi
• spożywania napojów alkoholowych(oprócz kawiarni) lub środków odurzających
• korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem
• wnoszenia petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów
niebezpiecznych
• niszczenia wyposażenia obiektu oraz zieleni
• wprowadzania zwierząt
• rozkładania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika
zatrudnionego na obiekcie
• rozniecania ognisk
14. Wszelkie skaleczenia, urazy , zagrożenia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia
lub osobie zatrudnionej na obiekcie
15. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień
zakazać dalszego korzystania z obiektu


Kierownik GOSiR w Chełmie Śląskim

Regulamin Lodowiska w Chełmie Śląskim

Regulamin Lodowiska w Chełmie Śląskim

1. Sztuczne lodowisko jest obiektem zarządzanym przez GOSIR w Chełmie Śląskim
2. Godziny otwarcia od godz. 15.00 do 20.00
3. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność.
4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na tafli lodowiska w obecności pełnoletniego opiekuna będącego
na łyżwach, który odpowiada za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie dziecka.
5. Korzystanie z lodowiska odbywa się w seansach 45 minutowych.
6. Na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 30 osób.
7. Zaleca się jazdę w rękawiczkach, kaskach ochronnych, nakolannikach i nałokietnikach, szczególnie
dla małych dzieci.
8. Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność i stosować się do zaleceń obsługi.
Jazda winna odbywać się w jednym kierunku (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara)
9. Zarządzający nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione lub zniszczone na terenie
obiektu.
10. W czasie przebywania na tafli zabrania się :
• a) wchodzenia w obuwiu bez łyżew,
• b) jazdy na długich łyżwach (panczenach),
• c) jazdy z kijem hokejowym lub innym przedmiotem stanowiącym zagrożenie dla pozostałych
użytkowników lodowiska,
• d) jazdy z dzieckiem na ręku,
• e) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, potrącania, podcinania, wykonywania skoków
i gwałtownych hamowań,
f) zabrania się jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,
• g) siadania na bandach, tafli lodu,
• h) palenia tytoniu, picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym,
• pod wpływem środków odurzających na terenie całego obiektu,
• i) wprowadzania zwierząt,
• j) wnoszenia na lód napoi, pożywienia i spożywania ich podczas jazdy,
• k) rzucania śnieżkami i jakimikolwiek przedmiotami,
• l) skuwania lodu i niszczenia band łyżwami.
11. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem
i przestrzegania jego zasad.
12. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.
13. Zarządca lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników
od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo
dbałości o stan obiektu.
14. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi
lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających
miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować obsługę lodowiska lub Policję – tel.
997, a w razie wypadku Pogotowie Ratunkowe – tel. 999. lub tel. 112

 
                                                                                            Życzę przyjemnej zabawy
                                                                                      Kierownik GOSIR w Chełmie Śląskim

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.gosir.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.